2
Zili. Yun. Xovsuz. 185x137.
1996-cı il. Bakı qrupu. Azərbaycan.
Cild 2 №5 2012
Azərbaycan Xalçaları
e lmi -bədi i jurna l
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən Mətbu
nəşrlərin reyestrinə (04.05.2011-ci il №3404) daxil edilmişdir.
İldə dörd dəfə nəşr olunur.
Təsisçi
"Azər-İlmə"
Baş redaktor
Vidadi Muradov
professor
Redaktorlar
Kərim Şükürov
tarix elmləri doktoru, professor
Asya Şirəliyeva
sənətşünas
Məsul katib
Tünzalə Babayeva
Redaksiya heyəti
Rüşdü Aslan (Türkiyə),
Məmmədhüseyn Hüseynov (Azərbaycan), Çingiz
Kərimzadə (İngiltərə), Emzar Məmmədzadə (Gür-
cüstan), Cuzeppe Orler (İtaliya), Mişioff Sandro
(İsveçrə), Riçard Rotşteyn (ABŞ), Nizami Yusifov
(Rusiya)
Art-direktor
Aydın Muradov
Dizayn
Faiq Əliyev
Foto
Rauf Umud
Koordinator
Orxan Rzayev
Vol 2 №5 2012
Azerbaijani Carpets
Sc i ent i f i c -Ar t Magaz ine
Included (#3404 in 04.05.2011) in the Press Publications Registry
by the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan
Published four times a year
Founder
"Azer-Ilme"
Editor-in-Chief
Vidadi Muradov
Professor
Editors
Karim Shukurov
Doctor of Historical Sciences, Professor
Asya Shireliyeva
Art Critic
Editor Responsible
Tunzale Babayeva
Editorial Office Board
Rushdu Aslan (Turkey),
Mammadhuseyn Huseynov (Azerbaijan), Chingiz
Karimzade (England), Emzar Mammadzade (Geor-
gia), Juzeppe Orler (Italy), Mishioff Sandro (Swit-
zerland), Richard Rothstein (USA), Nizami Yusifov
(Russia)
Art-Director
Aydin Muradov
Design
Faig Aliyev
Photo
Rauf Umud
Coordinator
Orkhan Rzayev
© "Azər-İlmə" MMC
Ünvan: Bakı şəhəri, AZ1110, Şəmsi Rəhimov küç. 2
Tel./Faks: +99412 465 17 52; Mob.: +99450 205 60 02
e-mail:
Address: Shamsi Rahimov 2, Baku, AZ1110
Phone/Fax: +99412 465 17 52; Mob.: +99450 205 60 02
e-mail:
© "Azer-Ilme" LTD
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...148