MÜND ƏR İC AT
C ON T E N T S
СОДЕРЖАНИЕ
Parisdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin аçılışı
The Opening of the Azerbaijan Cultural Center in Paris
Открытие Азербайджанского культурного центра в Париже
Parisdə Azərbaycan
Mədəniyyət
Mərkəzinin аçılışı
İrəvan xalçaları
“Gördüyüm işə aşiqəm”
Ağacların ikinci həyatı
Reyms şəhərində Azərbaycanla bağlı sərgi və konsert keçirilib
Concert and Exhibition Regarding Azerbaijan in Reims
Выставка и концерт, посвященное Азербайджану, в Реймсе
Azərbaycan ilə Fransa arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 20 illiyi
20-Year Anniversary of Diplomatic Relations Between Azerbaijan and France
20-летие установления дипломатических отношений Азербайджана с Францией
İrəvan xalçaları
Iravan Carpets
Иреванские ковры
6
10
14
18
Azərbaycan xalçaçılığında “Xətai” və “İslimi” kompozisiyaları
“Khatai” and “Islimi” Compositions in Azerbaijani Carpet Weaving Art
Композиции «Хатаи» и «Ислими» в азербайджанском ковроткачестве
Butanın məqamı, məkanı, ünvanı...
Time, Place, and Home of Buta...
Время, место и адрес бута...
“Gördüyüm işə aşiqəm”
“I Love the Work I Do”
«Я влюблён в свою работу»
“Bizim qobelenlər müasir tendensiyaları özündə əks etdirir”
“Our Aubusson Carpets Reflect Modern Tendencies”
«Наши гобелены отражают в себе новые тенденции»
Ağacların ikinci həyatı
The Second Lives of Trees
Вторая жизнь деревьев
26
34
46
52
60
6
18
46
60
N EW S
C A R P E T -WE AV I NG A R T
НОВОСТИ
КОВРОТКАЧЕСТВО
X ƏB ƏR L ƏR
X A L ÇA ÇI L I Q
MÜS AH İB ƏL ƏR
I N T E RV I EW
ИНТЕРВЬЮ
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...148