Hörmətli oxucular, “Azərbaycan xalçaları” elmi-bədii jurnalı yeni sayı ilə Sizin görüşünüzə
gəlmişdir. Jurnalımızın bu sayı da Azərbaycan xalçaçılığı və onunla bağlı olan digər sənət
sahələrinə dair mühüm xəbərlər, orijinal tədqiqat əsərləri və müsahibələrlə əlamətdardır.
Bütün bunlarla yanaşı, “Azərbaycan xalçaları” jurnalı bu sayında oxucularına yeni bir layihə
də təqdim edir. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq xalçaçılıq sahəsində tanınmış mütəxəssislərin
əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi həyata keçirilir. Bu layihədən birinci olaraq alman
tədqiqatçısı Kurt Erdmanın “XV əsr türk xalısı” əsəri qısa ön sözlə nəşr edilir.
Hörmətli oxucular, bu sayımız başa çatmaqda olan 2012- ci ilin son sayıdır. Adətən, başa
çatan hər bir il həm də bir hesabat dövrü olur, yeni il üçün planlar hazırlanır. Jurnalımızın da
qarşıdan gələn 2013- cü il üçün böyük arzuları vardır. Ümid edirik ki, Sizi yeni-yeni maraqlı
layihələrimizlə sevindirə biləcəyik.
Sizi qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə təbrik edirik.
Dear Readers, “Azerbaijani Carpets” scientific and artistic magazine is here in front of You
with its new issue. As usual, this issue of our magazine is also significant with important
news about Azerbaijani carpet weaving and other related art fields, original research pieces,
and interviews. In addition to all these, the “Azerbaijani Carpets” magazine is introducing a
new project to its readers this time. For the first time in Azerbaijan, the pieces of well-known
experts in carpet field will be translated into Azerbaijani language. First, within the frame-
work of this project, German researcher Kurt Erdman’s “XV Century Turkic Rugs” is publis-
hed in brief preamble.
Dear readers, this is the last issue of the 2012. The ending of a year is usually a period of
report; and plans are being made for the new year. Our magazine has also dreams for the
upcoming 2013. We hope that we will be able to make you happy with our new projects.
We want to congratulate you for the upcoming New Year.
Уважаемые читатели, перед Вами очередной номер научно-популярного журнала
«Азербайджанские ковры». Здесь, также как в предыдущих наших выпусках, значи-
мое место уделено новостям об азербайджанском ковроткачестве и связанных с ним
областей искусства, оригинальные исследовательские работы и интервью. Помимо
сказанно­го, в номере журнала «Азербайджанские ковры» читателям представлен но-
вый проект. В Азербайджане впервые публикуются переведённые на азербайджанский
язык работы всемирно известных специалистов в области ковроткачества. Первой ла-
сточкой по этому проекту является изданное вместе с предисловием научное исследо-
вание «Турецкий ковер XV века» Курта Эрдмана.
Уважаемые читатели, этот номер является последним в 2012 году. Как правило, в кон-
це каждого года наступает время отчета о проделанной работе, готовятся планы на
новый год. На 2013 год и у нашего журнала есть свои идеи. Надеемся, что мы сможем
порадовать Вас нашими новыми проектами.
С наступающим Вас новым годом!
Baş redaktordan
From the Editor-in-Chief
От главного редактора
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...148