Avropa ilə Asiyanın ayrıcında yerləşən Azərbaycan çox qədim
ta­rixə, zəngin mədəniyyətə malik bir ölkədir.
Hələ qədim dövrdən burada yaşayan əhali sənətkarlıqla məşğul olmuşdur. İlk əvvəl
daşda, dulus məmulatlarda və metalda ilkin şəkildə işlənmiş və bizim günümüzədək
gəlib çıxmış motivlər sonrakı dövrlərin təsviri sənətində, o cümlədən tətbiqi sənətin
müxtəlif növlərində, xalçaların ornament və kompozisiyalarında öz əksini tapmışdır.
13
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...68